e-PUAP

Artykuły

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Uprzejmie informujemy iż możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Bytomiu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

  Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Bytomiu:

  • dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U.2017.1257 j.t. )
  • NIE dotyczy pism procesowych (w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń). W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.  W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Bytomiu niezbędne jest:

  • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) - założenie konta jest bezpłatne,
  • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub tzw. „profilu zaufanego ePUAP”,
  • wypełnienie udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) "Formularza umożliwiającego złożenie pisma" w rozumieniu kpa (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").

  UWAGA

  Drogą elektroniczną nie mogą być wnoszone pisma procesowe, w tym m.in. pozwy, wnioski i oświadczenia, w postępowaniu sądowym.
  W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

  • Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.poz.1311]
  • Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2016.poz.1358],

  których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad systemem, który zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.