I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

pokój nr 201,240,241 (II piętro)

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

telefon:

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

32 / 39-66-900

32 / 39-66-947

fax:

32 / 38-89-130

e-mail:

cywilny@bytom.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Justyna Bortel

Przewodniczący Wydziału:

SSR Jakubiec Jarosław

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Małgorzata Łukaszewicz-Waliczek

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU - DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Poniedziałki 11.00 - 12.00 proszę zgłaszać się przez sekretariat wydziału

REPERTORIA i WYKAZY:

§ 83, 85 i 114 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

I C, I Ns, I Nc, I Cgg, I Co, I Cps, wykaz N, wykaz Med §  120d i 120g

SEKCJE DZIAŁAJĄCE W RAMACH WYDZIAŁU:

od 01.01.2005 roku Sekcja ds. Cywilnych Egzekucyjnych I 1 Co (Sekcja ds. Cywilnych Egzekucyjnych zniesiona z dniem 01.04.2018r.)

do 31.12.2009 - Wydział VII Grodzki, od 01.01.2010 roku Sekcja ds. Uproszczonych

I 2 Nc, I 2 Cupr, I 2 Ns, I 2 Co ( Sekcja ds. Uproszczonych zniesiona z dniem 31.12.2017r.)

SPRAWY ROZPOZNAWANE:

Wykaz spraw podlegających symbolizacji załącznik do Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

 • o zapłatę
 • o eksmisję
 • o ustalenie
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • sprawy z zakresu szkód górniczych
  i inne.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

miasto Bytom

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWĄ określa Rozdział 2 Działu I, Części Pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego - art. 27 i następne oraz w przepisach szczególnych (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Dz.U.1964.43.296 z późniejszymi zmianami)

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWĄ określa Rozdział 1 Działu I, Części Pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego - art. 15 i następne oraz w przepisach szczególnych  (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Dz.U.1964.43.296 z późniejszymi zmianami)

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2010.90.594 t.j. z późniejszymi zmianami

Dział V Kodeksu postępowania cywilnego - Koszty procesu (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Dz.U.1964.43.296 z późniejszymi zmianami)

OPŁATY SĄDOWE:

 • Naruszenie posiadania - 200 zł.
 • Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu - 200 zł.
 • Wniosek o podział majątku dorobkowego małżonków - 1.000 zł.
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie - 2.000 zł.
 • Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności - 1000 zł.
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - 55 zł.
 • Wniosek o zabezpieczenie spadku - 50 zł.
 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza - 50 zł.
 • Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.
 • Wniosek o dział spadku - 500 zł.
 • Zgodny projekt działu spadku - 300 zł.
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - 1.000 zł.

Art. 28. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

 1. do 2.000 złotych - 30 złotych;
 2. ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 3. ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 4. ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

OPŁATA PODSTAWOWA:

 • W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej - 30 zł.

OPŁATA KANCELARYJNA:

 • Za każdą rozpoczętą stronę: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę: odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę zaświadczenia - 6 zł.

Opłata wpisowa 55 złotych za postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. 50 złotych należy wpłacić na konto:
NBP Oddział Okręgowy Katowice nr. 18 1010 1212 3050 8822 3100 0000
natomiast kwotę 5 złotych należy wpłacić na konto:
NBP Oddział Okręgowy Katowice nr. 55 1010 1212 3050 8813 9800 0000
Powyższe kwoty można wpłacać również w kasie Sądu ale osobno na poszczególne konta.

REPERTORIA I SYMBOLE:

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. - Dz.Urz.M.S.2003.5.22 z późniejszymi zmianami

POMOC PRAWNA Z URZĄDU

art. 117 i następne Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Dz.U.1964.43.296 z późniejszymi zmianami)

DRUKI:

Oświadczenie o stanie majątkowym (zwolnienie od opłaty sądowej)
Oświadczenie o stanie majątkowym (przyznanie adwokata z urzędu)
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia
Wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej w orzeczeniu sądowym

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

JAK ZAŁOŻYĆ SPRAWĘ, WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE?

Aby pismo w postępowaniu cywilnym było skutecznie musi posiadać koniecznie następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
 • oznaczenie rodzaju pisma np. pozew o zapłatę, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia (czyli określenie tego czego żądamy)
 • wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności np. świadków, dokumentów, wniosków o powołanie biegłych.
 • Własnoręczny podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (wraz z załączonym pełnomocnictwem)
 • Spis załączników

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie (z reguły jest nim pozew lub wniosek), powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron (powoda, pozwanych, uczestników), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

Informacja
W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z art. 126 § 2 kpt. 2 i 3 k.p.c każde pismo procesowe (pozew lub wniosek) , które jest pierwszym pismem w sprawie winno oprócz dotychczasowych wymogów formalnych , zawierać ponadto numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

MEDIACJE

Informacja o mediacji cywilnej

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

FORMULARZE:

FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE WYDZIAŁU I CYWILNEGO I NA STRONIE ms.gov.pl

Lista osób orzekających

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny