IV Wydział Ksiąg wieczystych

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

BIURO PODAWCZE EKSPOZYTURA CENTRALNEJ INFORMACJI pokój nr 11 (parter)

godziny przyjmowania stron:

poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

telefon:

32 / 39-66-978

fax:

32 / 39-66-987

e-mail:

ksiegiwieczyste@bytom.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Marzena Modrzejewska

Przewodniczący Wydziału:

st.RSR Joanna Usarek-Mucha

Zastępca Przewodniczacego Wydziału:

st.RSR Małgorzata Barczyk

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU - DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Wtorek 10.00 - 11.00 proszę zgłaszać się przez sekretariat wydziału

REPERTORIA i WYKAZY

Dział XII - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS. z 2019 r.poz.138.

SPRAWY ROZPOZNAWANE:

Sprawy o założenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze wieczystej, które podlegają rejestracji w dzienniku ksiąg wieczystych "Dz.Kw."

Inne wnioski realizowane w wydziale:

 1. O wydanie odpisu z księgi dawnej
 2. O wydanie zaświadczenia z księgi dawnej
 3. O wydanie wypisów z aktów notarialnych

W Wydziale funkcjonuje Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, która zajmuje się wydawaniem odpisów i zaświadczeń z elektronicznych ksiąg wieczystych.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

miasto Bytom

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2019.785 t.j.

Rozdział 3

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Art. 42. 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3. praw osobistych i roszczeń;

4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44. 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

1) założenie księgi wieczystej;

2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

3) odłączenie nieruchomości lub jej części;

4) sprostowanie działu I-O;

5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45. 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Art. 47. Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Art. 48. Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Inne wnioski realizowane w wydziale:

 • O wydanie odpisu z księgi dawnej - opłata wynosi 30 zł.
 • O wydanie zaświadczenia z księgi dawnej - opłata wynosi 10 zł.
 • O wydanie wypisów z aktów notarialnych - opłata wynosi 6 zł. za jedną stronę dokumentu

OPŁATY DOTYCZĄCE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z ELEKTRONICZNYCH KSIĄG WIECZYSTYCH WYDANYCH PRZEZ EKSPOZYTURĘ CENTRALNEJ INFORMACJI KSIĄG WIECZYSTYCH:

 1. Odpis zwykły (ostatni stan wpisów w księdze wieczystej) - opłata wynosi 30 zł.
 2. Odpis zupełny (ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone, ujawnione począwszy od chwili przeniesienia treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym) - opłata wynosi 60 zł.
 3. Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – opłata wynosi 10 zł.

Wnioski do ekspozytury Centralnej Informacji należy składać wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty:

 • w kasie sądu lub na rachunek bieżący dochodów sądu tj.

NPB O.O.K-ce Nr 18 1010 1212 3050 8822 3100 0000

DRUKI:

Druki dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

PYTANIA I ODPOWIEDZI

JAK ZAŁOŻYĆ SPRAWĘ? JAK WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE?

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu (w 2 egzemplarzach) w biurze podawczym ksiąg wieczystych, pokój nr 10.

Do wniosku należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej wraz z odpowiednią opłatą bądź potwierdzeniem jej uiszczenia.

GDZIE MOŻNA UIŚCIĆ OPŁATĘ OD WNIOSKU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO ?

 1. w kasie Sądu;
 2. na konto:

NPB O.O.K-ce Nr 18 101012123050882231000000

ze wskazaniem tytułu wpłaty

Lista osób orzekających:

PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH

Link do strony internetowej Ministerstwa sprawiedliwości

Rejestr zmian dla: IV Wydział Ksiąg wieczystych