IX Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

pokój nr 220 (II piętro)

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

telefon:

32 / 39-66-934

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

fax:

32 / 38-89-139

e-mail:

rodzinny9@bytom.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Bożena Lisczyk

Przewodniczący Wydziału:

SSR Grażyna Cieślawska-Zięba

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Katarzyna Witta-Łuczywo

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU - DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

poniedziałek 11.00 - 12.00 proszę zgłaszać się przez sekretariat wydziału

REPERTORIA i WYKAZY

§ 270 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm. IX RC, IX RNsm, IX RNs, IX RCo, IX Nkd

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

miasto Bytom - Dzielnica:

BOBREK, BYTOM 14, GÓRNIKI, KARB, ŁAGIEWNIKI, MIECHOWICE, OSIEDLE NA WZGÓRZU, STOLARZOWICE, STROSZEK, SUCHA GÓRA, SZOMBIERKI

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWĄ:

SPRAWY RODZINNE I NIELETNICH

 • rep. "RC" - sprawy o:
  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
  • zaprzeczenie ojcostwa – opłata stała 200 zł.
  • alimenty (orzeczenia)
  • zmianę orzeczenia w zakresie alimentów
  • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
  • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – opłata stała 200 zł.
  • ustanowienie bezskuteczności uznania ojcostwa – opłata stała 200 zł.
  • rozwiązanie przysposobienia – opłata stała 200 zł.
  • ustalenie macierzyństwa
  • zaprzeczenie macierzyństwa
  • zaspokojenie potrzeb rodziny
  • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • rep. "RNs" - sprawy o:
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika – opłata stała 100 zł.
  • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa – opłata stała 100 zł.
  • ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej – opłata stała 40 zł.
  • ustanowienie, zmianę opieki nad osobą pełnoletnią
  • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r. i o.) – opłata stała 40 zł.
  • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
  • zmianę, ustanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – opłata stała 40 zł.
  • nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 par. 1 k.r. i o.) – opłata stała 40 zł.
  • ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  • sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
  • umieszczenie w domu pomocy społecznej
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego – opłata stała 40 zł.
  • ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnego
 • rep. "Nsm" - sprawy o:
  • przysposobienie
  • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej - opłata stała 40 zł.
  • zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku - opłata stała 100 zł.
  • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r. i o.). - opłata stała 100 zł.
  • przywrócenie władzy rodzicielskiej - opłata stała 40 zl.
  • Ustanowienie, zmiana opieki nad osobą małoletnią - opłata stała 40 zl.
  • ustanowienie kuratora dla małoletniego - opłata stała 40 zł.
  • wydanie dziecka
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 par. 3 k.r. i o.) - opłata stała 40 zł.
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 par. 2 k.r. i o.) - opłata stała - 40 zł.
  • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
  • ustalenie miejsca pobytu małoletniego - opłata stała 40 zł.
  • ustalenie, zmiana kontaktów z małoletnim - opłata stała 40 zł.
  • zezwolenie na wydanie paszportu - opłata stała 40 zł.
  • uznanie ojcostwa
  • rozwiązanie rodziny zastępczej - opłata stała 40 zł.
 • rep. "RCo" - sprawy:
  • zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r. i o. i 754 k.p.c.)
  • w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.) – opłata stała 40 zł.
  • nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym
  • ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)
  • zawezwanie do próby ugodowej
  • zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
 • rep. Nkd
  • demoralizację
  • popełnienie czynów karalnych

UWAGA:

SPRAWY O ROZWÓD I SEPARACJĘ ROZPOZNAJE SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ XVIII CYWILNY RODZINNY, ul. Francuska 38, Tel. 32/60-70-534 LUB 32/60-70-356 LUB 32/60-70-660

SPRAWY O UBEZWŁASNOWOLNIENIE ROZPOZNAJE SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ II CYWILNY, ul. Francuska 38, Tel. 32/ 60-70-356 LUB 32/60-70-660

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE:

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązane jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata sądowa może być stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłata stosunkowa

Wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, przy czym nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100.000 zł.

Opłata podstawowa wynosi 30 zł. i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej lub stosunkowej, stanowi ona minimalną opłatę, którą strona obowiązana jest uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Opłata stała pobierana jest we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe oraz w sprawach o prawa niemajątkowe – w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu (postępowania). Opłata stała nie może być niższa niż 30 zł.

Od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczenia odpisu pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 6 zł. za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu (za kserokopię - 1 zł.)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2010.90.594 t.j. z późniejszymi zmianami Dział V Kodeksu postępowania cywilnego - Koszty procesu - (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Dz.U.1964.43.296 z późniejszymi zmianami)

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

KAŻDE PISMO (POZEW, WNIOSEK) KIEROWANE DO SĄDU POWINNO ZAWIERAĆ

 • imię i nazwisko, nr. PESEL, dokładny adres (z kodem pocztowym) osoby występującej z pismem, nr. PESEL małoletnich dzieci
 • Imię, nazwisko, nr PESEL (jeżeli jest znany) i dokładny adres osoby przeciwko której kierowane jest pismo
 • Dokładnie określone żądanie wniosku lub pozwu
 • Krótkie uzasadnienie swojego żądania (z własnoręcznym popisem).

Wszelkie pisma i wnioski kierowane do Wydziału należy składać w Biurze Podawczym - pokój nr 1 a.

Jeden egzemplarz dla sądu i po jednym dla każdej ze stron (a w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa, dodatkowy egzemplarz dla Prokuratora Rejonowego).

Do sekretariatu należy zgłaszać się z numerem sprawy (sygnatura akt).

Informacja
W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z art. 126 par. 2 kpt. 2 i 3 k.p.c każde pismo procesowe (pozew lub wniosek) , które jest pierwszym pismem w sprawie winno oprócz dotychczasowych wymogów formalnych , zawierać ponadto numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Lista osób orzekających:

MEDIACJE

Informacja o mediacji nieletnich

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

Lista mediatorów ds. nieletnich

Rejestr zmian dla: IX Wydział Rodzinny i Nieletnich