Ławnicy

Zapraszam Państwa Ławników na spotkanie organizowane przez Radę Ławniczą, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 roku o godzinie 16.30 w sali nr 134, przy udziale Prezesa Sądu.

Aktualna kadencja ławników sądowych: 2016 - 2019


Zgłaszanie kandydatów na ławników określa:
USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016.2062.j.t. ze zm.) - Dział IV rozdział 7;
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. z dnia 10.06.2011r. Nr 121 poz. 693 z poźn. zm);

Kto dokonuje naboru ławników?

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych to Rada Gminy wybiera ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Bytomiu.

Rejestr zmian dla: Ławnicy