Podstawa prawna

Artykuły

 • STATUS PRAWNY JEDNOSTKI / FORMA PRAWNA JEDNOSTKI

  Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Bytomiu.

  Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 27.07.2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019.52.j.t. ).

  ORGANIZACJA JEDNOSTKI

  Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o

  1. Ustawę z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019.52.j.t.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 )
  3. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S. z 2019r.poz.138.)

  Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto Bytom a od dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawach gospodarczych miasto Bytom, Chorzów i Świętochłowice.

  W Sądzie Rejonowym w Bytomiu utworzone zostały następujące Wydziały  (działające w oparciu o art. 12 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t.):

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  • V Wydział Pracy
  • VI Wydział Gospodarczy
  • VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
  • VIII Wydział Karny

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

  Przedmiot działalności i kompetencje określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

  TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

  Sądy działają na podstawie:

  1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Ustawy z 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2019.52.j.t.
  3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141.)
  4. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.z 2019r.poz. 138.).

  TRYB DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH I DZIAŁALNOŚCI W RAMACH GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ

  Sądy są jednostkami budżetowymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

  Działalność z zakresu zadań publicznych określona jest w:

  1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. ze zm. )
  2. Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku - w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.0.1476).

  ARCHIWA

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 roku (Dz.U.2018.217 j.t.);
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Dz.U. 2015 poz. 1743;
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku - w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U.2014.991 j.t.);
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.z 2019r.poz.138.)
  5. Instrukcja dotycząca organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Sądu Rejonowego w Bytomiu (Adm 0160-9/10) – wprowadzone zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Bytomiu nr 34/2011
  6. Instrukcja Kancelaryjna dla Sądu Rejonowego w Bytomiu (Adm.0160-4/14)
  7. Jednolity rzeczowy wykaz akt Sądu Rejonowego w Bytomiu (Adm.0160-4/14)

  Akta znajdujące się w zasobach Archiwum udostępniane są za pośrednictwem komórek organizacyjnych, które akta wytworzyły.

  PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

  Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o:

  1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.z 2019 poz.138.)

  Dane zawarte w rejestrach: repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

  STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA.

  Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej.

  Wszystkie sprawy są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu a następnie kierowane do właściwych komórek organizacyjnych.

  Sprawy rozpoznawane są w składach ławniczych lub zawodowych.

  Sprawy przydzielane są sędziom według ustalonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach podziału czynności sędziów, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Sprawy w postępowaniu cywilnym przydzielane są sędziom przez narzędzie informatyczne System Losowego Przydziału Spraw.

  Sprawy rodzinne i nieletnich przydzielane są sędziom przez narzędzie informatyczne System Losowego Przydziału Spraw.

  Sprawy karne przydzielane są sędziom przez narzędzie informatyczne System Losowego Przydziału Spraw.

  W Sądzie Rejonowym przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 roku - w sprawie skarg i wniosków dotyczacych działalności sądów powszechnych (Dz. U.2012.0.524). § 41 a-41e Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2019.52.j.t.

  W wyznaczonych dniach i godzinach interesanci przyjmowani są w ramach skarg i wniosków przez Prezesa Sądu w poniedziałek od godz. 11.00 do 12.00 lub Wiceprezesów Sądu w każdy poniedziałek między godziną 11:00 a 12:00.

  Kierownicy sekretariatów sądowych, za wyjątkiem Wydziału Ksiąg Wieczystych, przyjmują interesantów przez cały czas urzędowania Sądu. Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje osoby prywatne oraz urzędy i instytucje w poniedziałki w godz. 8:00 - 18:00 od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna