Pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255 z późn. zm.) na terenie Bytomia funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jego celem jest nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występującej bariery finansowej do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.


                 Komu przysługuje uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat,
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

 

                                                 Sposób udokumentowania uprawnień:

 

 1. przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2.  przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5        i  6.  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 1. przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 2. wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 


                            Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3.  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

                                   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

 1.  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2.  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3.   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Bytomia w 2017 roku


W 2018 r. na terenie miasta Bytomia działa siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 
W trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni i adwokaci wskazani odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką.

Kolejne cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane są przez organizacje pozarządowe.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, w godzinach określonych w poniższych wykazach.

 

I. Punkty obsługiwane przez adwokatów i radców prawnych:

L.p.

Nazwa punktu

Usytuowanie punktu

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

1.

Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 8

41-908 Bytom ul. Stolarzowicka 35

13.00 - 17.00 (poniedziałek)

8.00 - 12.00 (wtorek - piątek)

2.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5

14.00 - 18.00

3.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

41-902 Bytom ul. Żeromskiego 26

14.30 - 18.30


 

II. Punkty obsługiwane przez organizacje pozarządowe:

L.p.

Nazwa punktu

Usytuowanie punktu

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

1.

Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6

41-905 Bytom ul. Huty Julia 10

13.00 - 17.00 (poniedziałek)

8.00 - 12.00 (wtorek - piątek)

2.

Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 7

41-933 Bytom ul. Szymały 122B

10.00 - 14.00

3.

Urząd Miejski w Bytomiu

41-902 Bytom ul. Rynek 26

12.00 - 16.00

4.

Szkoła Podstawowa nr 51 z oddziałami integracyjnymi

41-902 Bytom ul. Łużycka 12a

13.00 - 17.00

Więcej informacji na  Stronie Urzędu Miasta Bytom

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Informacje na temat Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod tym adresem.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa.

Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc na terenie całego kraju dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu w dalszym ciągu jest realizatorem programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie miasta Bytom.
Osoby zainteresowane udziałem w programie korekcyjno - edukacyjnym zobowiązane są do odbycia wcześniejszej indywidualnej konsultacji.
W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Panią Karoliną Gawliczek lub Kariną Ochnicką - Strączek pod poniższymi numerami telefonów: 32 787 75 22 lub 32 389 00 77.

Informator dotyczący realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego

Informator dotyczący realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna