Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych w ramach I Wydziału Cywilnego (zniesiona z dniem 1.04.2018)

UWAGA !

Zarządzenie nr 22/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zniesienia Sekcji ds. Egzekucyjnych w ramach I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bytomiu.

 

Sprawy dotychczas rozpoznawane przez Sekcję ds. Cywilnych Egzekucyjnych z dniem 1 kwietnia 2018 zostały przekazane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bytomiu.

 

Sekcja ds. Cywilnych Egzekucyjnych
w ramach I Wydziału Cywilnego
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

fax:

32 / 38-89-132

REPERTORIA i WYKAZY

§ 83, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

I 1 Co

SPRAWY ROZPOZNAWANE:

Wykaz spraw podlegających symbolizacji załącznik do - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

 • rep. "Co" - sprawy:
  • dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 k.p.c.)
  • w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.)
  • o rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 k.p.c.)
  • o nadanie klauzuli wykonalności,
  • o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym
  • o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym
  • o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata
  • ze skargi na czynności komornika
  • o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)
  • o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego
  • o wyznaczenie sądu
  • o wyłączenie sędziego
  • o odtworzenie akt
  • o wyjawienie majątku
  • o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą
  • w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości
  • w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy
  • w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa
  • w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego
  • inne w postępowaniu egzekucyjnym
  • o zawezwanie do próby ugodowej
  • o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
  • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)
  • o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
  • (art. 802 k.p.c.)
  • o ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej (art. 928 k.p.c.)
  • o udzielnie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 1049 k.p.c.)
  • rejestracja protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa
  • o zabezpieczenie dowodu
  • o wyłączenie komornika
  • o udzielenie zabezpieczenia
  • o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
  • o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.)

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

miasto Bytom

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2010.90.594 t.j. z późniejszymi zmianami

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 1. wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;
 2. ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela;
 3. przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać;
 4. ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;
 5. nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 1. nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
 2. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 3. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
 4. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
 5. ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;
 6. umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono;
 7. zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację;
 8. wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
 9. uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
 10. wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 1. zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości;
 2. zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;
 3. wniosku o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;
 4. wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności;
 5. wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika;
 6. zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 1. skargi na czynności komornika;

Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
 2. wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

SPRAWY WOLNE OD OPŁAT:

 1. dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 kpc)
 2. rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 kpc)
 3. zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata
 4. obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o komornikach sądowych i egzekucji)
 5. w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości.

MEDIACJE

Informacja o mediacji cywilnej

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA?

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OBNIŻENIE OPŁATY EGZEKUCYJNEJ?

 1. Skargę/Wniosek składa się w trzech egzemplarzach podając dokładnie strony postępowania egzekucyjnego oraz ich adresy
 2. Należy wskazać imiennie Komornika Sądowego, który prowadzi egzekucję i podać sygnaturę akt komorniczych,
 3. Należy dokładnie określić czynność, którą się zaskarżą/którą zaniechano, sprecyzować czego się domaga w związku z wniesioną skargą tj. zmiany, uchylenia lub dokonania czynności oraz uzasadnić swoje żądanie.
 4. W przypadku działania przez pełnomocnika należy wykazać umocowanie do działania w imieniu osoby skarżącej poprzez przedłożenie pełnomocnictwa
 5. Skarga podlega opłacie w kwocie 100 zł. w przypadku kiedy strony skarżącej nie stać na uiszczenie opłaty może wnieść wraz ze skargą wniosek o zwolnienie z opłaty od skargi wraz z wypełnionym formularzem – oświadczeniem majątkowym

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI?

 1. Należy uiścić stosowną opłatę
 2. Należy wskazać strony postępowania oraz podać ich adresy
 3. Określić dokładnie tytuł egzekucyjny (postanowienie, wyrok, akt notarialny bądź inny dokument który miałby być zaopatrzony w klauzulę wykonalności) poprzez podanie organu wydającego, daty wydania i sygnatury oraz sprecyzować czy żąda się nadania klauzuli wykonalności w całości czy w części (w drugim przypadku należy szczegółowo określić zakres w jakim miałaby być nadana klauzula wykonalności)
 4. Należy uzasadnić swoje żądanie, poprzez krótkie opisanie sytuacji będącej powodem wydania tytułu egzekucyjnego, czemu ma posłużyć tytuł wykonawczy
 5. W przypadku wniosku o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień na nowego wierzyciela (dłużnika), należy udokumentować przelew wierzytelności dokumentem urzędowym (umowa przelewu, odpis KRS, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku etc)
 6. Należy dołączyć tytuł egzekucyjny (wykonawczy), będący przedmiotem wniosku ewentualnie w przypadku jego fizycznego braku wskazać gdzie się znajduje.
 7. W przypadku wniosku o wydanie kolejnych tytułów wykonawczych należy wskazać do czego został użyty poprzedni tytuł wykonawczy oraz podać czemu ma służyć następny
 8. w przypadku wniosku o wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego należy uprawdopodobnić utratę tytułu wykonawczego

Informacja
W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z art. 126 § 2 kpt. 2 i 3 k.p.c każde pismo procesowe (pozew lub wniosek) , które jest pierwszym pismem w sprawie winno oprócz dotychczasowych wymogów formalnych , zawierać ponadto numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Rejestr zmian dla: Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych w ramach I Wydziału Cywilnego (zniesiona z dniem 1.04.2018)