Sekcja do Spraw Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego (zniesiona z dniem 31.12.2017)

 UWAGA !

Zarządzenie nr 23/17 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia Sekcji ds. Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bytomiu.


Sprawy dortychczas rozpoznawane przez Sekcję ds. Uproszczonych z dniem 1 stycznia 2018 zostały przekazane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bytomiu.

 

od 01.01.2001 - 14.10.2001 - Wydział VII Cywilno-Karny
od 15.10.2001 - 31.12.2009 - Wydział VII Grodzki (Cywilny)
od 01.01.2010 - Sekcja ds. Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego

Sąd Rejonowy w Bytomiu
Sekcja ds. Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

fax:

32 / 39-66-941

 

REPERTORIA i WYKAZY

§ 83, 85 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm. (kliknij tutaj)

I 2 C, I 2 Nc, I 2 Ns, I 2 Co

SPRAWY ROZPOZNAWANE:

Wykaz spraw podlegających symbolizacji załącznik do - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

miasto Bytom

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA:

 1. Sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy
 2. Wynikające z umów
 3. Wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej nie przekracza kwoty 20.000 zł
 4. Jeżeli wartość przedmiotu poru lub wartość umowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.
 5. Sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 zł.

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2010.90.594 t.j. z późniejszymi zmianami

Art. 28. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

 1. do 2.000 złotych - 30 złotych;
 2. ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 3. ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 4. ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

Art. 67. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;
 2. wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.

Art. 70. Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 1. ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;

Art. 71. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:;

 1. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 2. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

DRUKI:

druk "P","SP","OP","PW","WD","DS" znajdujący się na stronie www.ms.gov.pl

MEDIACJE

Informacja o mediacji cywilnej

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

JAK ZAŁOŻYĆ SPRAWĘ?

W pozwie należy oznaczyć: Sąd do którego sprawa jest wnoszona, dane stron wraz ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub siedziby, numeru PESEL lub numer identyfikacji podatkowej NIP powoda będącego osobą fizyczną lub numeru Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, dokładnie określić żądanie pozwu, przytoczyć okoliczności uzasadniające żądanie pozwu i dowody na oparcie przytoczonych okoliczności.

Pozew winien być podpisany przez wnoszącego i do pozwu winny być dołączone załączniki.

W przypadku wnoszenia wniosku należy wskazać dane jak w pozwie z tym, że zamiast pozwanego wymienić zainteresowanych w sprawie.

Pozew lub wniosek powinien być złożony w tylu egzemplarzach ile jest stron biorących udział w postępowaniu.

JEDNYM POZWEM MOŻNA DOCHODZIĆ TYLKO JEDNEGO ROSZCZENIA.

Połączenie kilku roszczeń jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub tego samego rodzaju.

POZEW, DOPOWIEDŹ NA POZEW, SPRZCIW OD WYROKU ZAOCZNEGO, ZARZUTY OD NAKZU ZAPŁATY, SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY ORAZ PISMA ZAWIERAJĆE WNIOSKI DOWODOWE WNOSZONE W POSTEPOWANIU UPROSZCZONYM POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE NA FORMULARZACH URZĘDOWYCH DOSTĘPNYCH W SREKRTARIACIE I STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI: (www.ms.gov.pl)

Informacja
W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z art. 126 § 2 kpt. 2 i 3 k.p.c każde pismo procesowe (pozew lub wniosek) , które jest pierwszym pismem w sprawie winno oprócz dotychczasowych wymogów formalnych , zawierać ponadto numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Rejestr zmian dla: Sekcja do Spraw Uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego (zniesiona z dniem 31.12.2017)