V Wydział Pracy

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT

pokój nr 26 (parter)

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

telefon:

32 / 39-66-973

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

fax:

32 / 39-66-937

e-mail:

pracy@bytom.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Ewa Gawek

Przewodniczący Wydziału:

SSR Dorota Bałdyka-Kwiecień

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU - DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Poniedziałek 10.00 - 12.00 proszę zgłaszać się przez sekretariat wydziału

REPERTORIA i WYKAZY

§ 219-220 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

V P, V Np, V Po

SPRAWY ROZPOZNAWANE:

Wykaz spraw podlegających symbolizacji załącznik do - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

 • rep. "P" - sprawy:
  • związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
  • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
  • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na zdrowie
  • dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę
  • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości
  • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu likwidacji zakładu pracy związane z innym sposobem ustania stosunku pracy
  • o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy
  • o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy
  • o nawiązanie stosunku pracy i roszczenia o odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej
  • związane z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy
  • wynagrodzenie za pracę
  • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • o urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop
  • związane ze szczególną ochroną pracy kobiet
  • związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych
  • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy
  • o odprawę rentową
  • o odprawę emerytalną
  • o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania umowy stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • o nagrody jubileuszowe
  • dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121)
  • dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)
  • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników
  • o uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy
  • o roszczenia wynikające ze spółdzielczej umowy o pracę
  • ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy
  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji.
  • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (nie dotyczy wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym)
  • o ustalenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • inne, pozostające w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
  • o świadczenia dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego
  • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)
  • spory pracowników i byłych pracowników (także rolników i rybaków) o wydanie bezpłatnych akcji
  • o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.)
  • o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym, jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy (art. 183a § 6 k.p. w zw. z art. 183d k.p.)
  • dyskryminacja w zatrudnieniu (art. 113 k.p.)
  • o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem (art. 943 § 3 k.p.)
  • o odszkodowanie w związku z mobbingiem (art. 943 § 4 k.p.)
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy nakładczej
  • o ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze
  • inne sprawy o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. wynikające ze stosunku pracy
  • o premię lub nagrodę
  • o odprawę pośmiertną
  • sprostowanie świadectwa pracy
  • o wydanie dokumentu związanego ze stosunkiem pracy, innego niż świadectwo pracy (np. Rp7, PIT)
  • o dopuszczenie do pracy
  • o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową
  • o ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej
  • o koszty używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych
  • o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • o jednorazową odprawę warunkową z tytułu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego
  • o deputat węglowy (wydanie bezpłatnego węgla w naturze) lub o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
  • o inne, niż przewidziane wyżej, świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy lub pakietów socjalnych
  • roszczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
  • o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracownika
  • odwołania od orzeczeń w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych
  • świadczenia dochodzone od pracowników na podstawie przepisów prawa cywilnego
  • odszkodowanie za mienie niepowierzone
  • o odszkodowanie za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej
  • o odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji
  • ustalenie nieistnienia stosunku pracy
  • o ustalenie wykonywania pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego
  • o zwrot mienia powierzonego
  • o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
  • o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracodawcy
  • o urlop macierzyński
  • o urlop wychowawczy
  • związane ze szczególną ochroną pracy kobiet w ciąży
  • karmiących dziecko piersią w okresie czasu pracy
  • roszczenia dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem /określone w dziale ósmym k.p./
 • rep. "Np"
  • sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "P"
 • rep. "Po" - sprawy:
  • w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.)
  • nadanie klauzuli wykonalności
  • o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata
  • ze skargi na czynności komornika
  • uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
  • o wyznaczenie sądu
  • o wyłączenie sędziego
  • o odtworzenie akt
  • o wyjawienie majątku
  • dotyczące pomocy sądowej
  • w sprawie odmowy rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy
  • w sprawie odmowy rejestracji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
  • w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości
  • inne w postępowaniu egzekucyjnym
  • zawezwanie do próby ugodowej
  • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego
  • wydanie dalszego tytułu wykonawczego
  • o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania
  • o zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania
  • o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
  • w sprawie stwierdzenia reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej
  • w sprawie stwierdzenia reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

miasto Bytom

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2010.90.594 t.j. z późniejszymi zmianami

Art. 35. 1. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

2. Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

POMOC PRAWNA Z URZĘDU

Art. 117 i następne Kodeksu postępowania cywilnego ( Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.Dz.U.1964.43.296 z późniejszymi zmianami)

DRUKI

"P" Pozew podlegający rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym;
"OP" Odpowiedź na pozew
"SP" Sprzeciw od wyroku zaocznego
Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
"WD" Pismo zawierające wnioski dowodowe
"DS" Dane uzupełniające stron pełnomocników

Formularze dostępne są na stronie www.ms.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak założyć sprawę?

Aby wszcząć postępowanie należy złożyć pozew w dwóch egzemplarzach (chyba, że pracodawca jest Spółką Cywilną wtedy w ilości egzemplarzy odpowiadającej ilości współwłaścicieli spółki) ze wskazaniem swojego roszczenia, podaniem wartości przedmiotu sporu, wskazaniem adresu powoda i pełnej nazwy odraz dokładnego adresu pozwanego (tj. pracodawcy), krótkiego uzasadnienia i podpisu osoby składającej pozew.

Czym zajmuje się Sąd Pracy?

Sądy Pracy są wydzielonymi jednostkami Sądów Rejonowych oraz Sądów Okręgowych i powołane są do rozpoznania sporów wynikających ze stosunku pracy.

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik może wnieść bądź do sądu w którego okręgu znajduje się jego zakład pracy, mieszka lub ma siedzibę jego pracodawca, bądź w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana.

Ile kosztuje postępowanie przed Sądem Pracy?

W sprawach z zakresu prawa pracy pracownik jest zwolniony od obowiązku uiszczania opłat sądowych (wpisów i opłat kancelaryjnych), wyjątek stanowią opłaty wynikające z art. 35 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zwolnienie to nie obejmuje wydatków związanych z czynnościami podejmowanymi w toku postępowania (np. kosztów opinii biegłego, należności świadków), które tymczasowo ponosi Skarb Państwa. Sąd kończąc postępowanie obciąża pracownika wydatkami jedynie w szczególnych przypadkach.

Kto może reprezentować pracownika?

Pełnomocnikiem pracownika przed sądem mogą być: adwokat, radca prawny, rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci, osoby pozostające ze sobą w stosunku przysposobienia, przedstawiciel związku zawodowego, inspektor pracy albo inny pracownik zakładu pracy, w którym odwołujący się jest lub był zatrudniony.

Jakie są obowiązki pracownika przed sądem?

Pracownik i reprezentujące go osoby mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe zostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

PISMA PROCESOWE SKŁADA SIĘ Z ODPISAMI DLA PRZECIWNIKÓW PROCESOWYCH, KAŻDORAZOWO Z POWOŁANIEM SYGNATURY AKT SPRAWY.

Na posiedzeniu sądowym pracownik (powód) może składać oświadczenia, zadawać pytania świadkom i stronie przeciwnej.

UGODA

Na każdym etapie postępowania sądowego możliwe jest zawarcie przez strony procesu ugody, co do części lub całości dochodzonych roszczeń. Taka ugoda podlega wciągnięciu do protokołu posiedzenia i ma moc wyroku sądowego.

Informacja
W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z art. 126 § 2 kpt. 2 i 3 k.p.c każde pismo procesowe (pozew lub wniosek) , które jest pierwszym pismem w sprawie winno oprócz dotychczasowych wymogów formalnych , zawierać ponadto numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Lista osób orzekających:

Bałdyka-Kwiecień Dorota (Sędzia Sądu Rejonowego) (Podział czynności)

Jastrzębska Teresa ( Sędzia Sądu Rejonowego) (Podział czynności)

Niezgodzka Elżbieta ( Sędzia Sądu Rejonowego) (Podział czynności)

Rejestr zmian dla: V Wydział Pracy