VI Wydział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

Pokój nr 232 (II piętro)

godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

telefon:

32 / 39-66-942

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

fax:

32 / 39-66-997

e-mail:

gospodarczy@bytom.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Aleksandra Morawiec

Przewodniczący Wydziału:

SSR Dariusz Czuba

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Paweł Witkoś

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU - DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

środa w godzinach od 11.00 - 12.00, proszę zgłaszać się przez sekretariat wydziału

REPERTORIA i WYKAZY

§ 147 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

VI GNc, VI GC, VI GNs, VI GCo, VI GCps

SPRAWY ROZPOZNAWANE:

Wykaz spraw podlegających symbolizacji załącznik do - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

Wydział Gospodarczy tutejszego Sądu rozpoznaje sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, w tym rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla właściwości sądów okręgowych:

 • O opróżnienie lokalu użytkowego
 • Roszczenia związane z rękojmią gwarancją
 • Roszczenia związane z umowami i o świadczenie usług
 • Roszczenia z umowy o przewóz i spedycję
 • Roszczenia z umowy sprzedaży
 • Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • O wydanie nieruchomości
 • Spory na tle ubezpieczeń społecznych
 • Spory o roboty budowlane i inwestycje
 • Roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy

oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

miasto Bytom, Chorzów i Świętochłowice

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2010.90.594 t.j. z późniejszymi zmianami

Art. 28. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

 1. do 2.000 złotych - 30 złotych;
 2. ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 3. ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 4. ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

REPERTORIA I SYMBOLE:

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. - Dz.Urz.M.S.2003.5.22 z późniejszymi zmianami

DRUKI:

"P" w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

"OP" Odpowiedź na pozew

"SP" Sprzeciw od wyroku zaocznego, Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym, Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

"WD" Pismo zawierające wnioski dowodowe

"DS" Dane uzupełniające stron lub pełnomocników

Informacja
W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z art. 126 § 2 kpt. 2 i 3 k.p.c każde pismo procesowe (pozew lub wniosek) , które jest pierwszym pismem w sprawie winno oprócz dotychczasowych wymogów formalnych , zawierać ponadto numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

MEDIACJE

Informacja o mediacji gospodarczej

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Jak założyć sprawę?

Postępowanie w sprawie gospodarczej inicjuje zawsze wniesienie przez przedsiębiorcę (powoda) do Wydziału Gospodarczego pozwu, w którym przedstawia czego żąda i na czym opiera swoje żądanie.

Pozew musi odpowiadać wymogom pisma procesowego tj. wskazywać sąd, strony sporu z podaniem adresu ich siedziby, dokładnie określać żądanie, a w sprawach majątkowych wartość przedmiotu sporu, wskazywać okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, podpisy, wymieniać załączniki dołączone do pozwu.

Należy pamiętać, że strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego) powinna doręczyć odpisy pisma procesowego bezpośrednio stronie pozwanej, dołączając do odpisów pisma wnoszonych do sądu dowód doręczenia.

Nie dotyczy to jednak pierwszych pism w sprawie (pozwu), a także pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwu od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie.

PISMA INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE SĄDOWE NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W BIURZE PDOAWCZYM SĄDU - pokój 1 a.

Postępowanie uproszczone.

SPRAWY PODLEGAJĄCYE ROZPOZNANIU W POSTĘPOWNAIU UPROSZCZONYM POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE NA URZĘDOWYCH FORMULARACH.

Rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym podlegają sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł., a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi , gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE WYDZIAŁU VI GOSPDOARCZEGO I NA STRONIE ms.gov.pl (kliknij tutaj)

Lista osób orzekających:

Rejestr zmian dla: VI Wydział Gospodarczy